Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood                       

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » ÕPITUBAKatkend on võetud raamatust "Ma usun imedesse". Raamatut on võimalik tellida Harta poest »

Ma usun imedesse
Kathryn Kuhlman

Kui te kavatsete seda raamatut lugeda arvamusega, et ma söandan teid veenda milleski, mida te uskuda ei taha, siis ärge seda lugege. Unustage see raamat! Ma ei looda skeptikut veenda üksnes imede kaudu.

Kui te kavatsete lugeda neid lehekülgi kriitilise, küünilise ja uskmatu meelsusega, andke see kellelegi teisele lugemiseks edasi, sest eelolevail lehekülgedel sisaldub midagi väga püha nende jaoks, kellele need asjad osaks said. Nende kogemused on liiga kallid ja pühad selleks, et neid jagada nendega, kes loevad vaid eesmärgiga pilgata ning kuulavad selleks, et mõnitada.

Kirjeldatavaid kogemusi hoitakse südametes aukartuses ja sügavas tänutundes. Praegu on need kogemused neile niisama reaalsed ja imelised kui läbielamise hetkel.

Kui te arvate, et ma olen meditsiiniliste elukutsete, arstide, ravimite kasutamise vastu, sellepärast et ma usun palve jõusse ning Jumala väesse terveks teha, siis te eksite. Kui ma oleks pidanud valima mingi elukutse, oleks tõenäoliselt mu valik langenud kas meditsiini või õigusteaduse kasuks. Kuid mul polnud valikut: Jumal kutsus mind evangeeliumi kuulutama.

Järgneva artikli ilmumise ajal oli dr Elmer Hess Ameerika meditsiiniühingu president. “Ühelgi arstil, kel puudub usk kõigekõrgemasse olevusse, pole õigust meditsiiniga tegeleda,” ütles see Pennsylvania Erie uroloogia spetsialist. “Arst, kes läheb haigeruumi, ei ole üksi. Ta saab haiget inimest aidata vaid teadusliku meditsiini materiaalsete vahenditega. Ülejäänu teeb arsti usk kõrgemasse jõusse. Näidake mulle arsti, kes eitab kõrgema olevuse eksistentsi ning ma ütlen, et tal pole õigust tervendamiskunsti praktiseerida.”

Hess tegi niisuguse avalduse ettevalmistatud kokkuvõttes improviseeritud märkustest Southern Medical Associationi 48. iga-aastase kokkutuleku avamisel. AMÜ järel on 10 000-st arstist koosnev SMA üldiste meditsiiniorganisatsioonide seas USA-s suuruselt teisel kohal.

“Meie meditsiinikoolid teevad tohutu töö teadusliku meditsiini aluste õpetamisel,” jätkas Hess. “Siiski ma kardan, et kontsentreerumine teaduslikule baasile on nii tugev, et vaimsete väärtuste õpetamine on peaaegu unarusse jäetud.”

Igasugune tervenemine on jumalik, ütleb Hess väga selgelt. Arst võib panna diagnoosi, ta võib anda ravimeid. Ta võib patsiendile anda parima, mida arstiteadus on andnud temale ja maailmale – aga lõplikuks tervendajaks on Jumala vägi.

Arst võib ja suudab konte paika panna, kuid ta peab tervenemist ootama jumalikult jõult. Kirurg võib osavalt sooritada kõige keerukama operatsiooni, ta võib meisterlikult käsitseda skalpelli, rakendades igakülgselt oma hästitreenitud aju – siiski peab ta ootama tegelikku tervenemist kõrgema jõu läbi, sest ühelegi inimolevusele pole antud väge tervendada.

Rõhutada ükskõik kui paikapidavat tõde teisi samavõrra tähtsaid tõdesid kõrvale jättes on praktilist laadi viga. Minu usk Jumala väesse on samasugune kui ükskõik millisel arstil või kirurgil, kes usub patsiendi tervenemisse ning paranemisse. Arst ootab, et loodus (Jumal) järk-järguliselt tervendaks, kuna mina usun, et Jumal suudab tervendada mitte üksnes pikaajalise protsessi kaudu, vaid Ta võib ja suudab tervendada silmapilkselt, kui see on Tema tahe. Tema on kõikvõimas, kõikjalolev ja kõiketeadja – seetõttu ei piira teda aeg ega inimeste ideoloogiad, teoloogiad ning eelarvamuslikud ideed.

Kui te arvate, et ma pean arsti juurde minemist patuks, samuti ravimi võtmist ja vajaduse korral operatsiooni, siis teete mulle suurt ülekohut! Muidugi ma usun, et Jumal võib hetkeliselt tervendada teadusliku meditsiini materiaalsete vahenditeta, aga ma usun samuti, et Jumal andis meile kasutamiseks mõistuse! Ta andis meile arukuse – Ta andis meile tahte ja Ta ootab, et me kasutaksime head vanamoodsat kainet mõistust.

Kui te olete haige ja teil puudub usuand uskuda imedesse, siis hankige parim võimalik meditsiiniline abi ning paluge, et Jumal töötaks inimastja kaudu. Paluge, et te arstile antaks teie ravimiseks jumalik juhtimine ning seejärel oodake mõlemad, et Jumal teostaks tegeliku tervendamise. Jumala tervendav vägi on vastuvaidlematu fakt, kaasnegu sellele inimlik abi või ei.

Kui te arvate, et minul on vägi terveks teha, siis te eksite rängalt. Minu teene pole ükski ime, millest käesolevas raamatus jutustatakse ega ka ükski teine füüsilises ihus asetleidnud tervenemine. Minul endal pole mitte mingisugust tervendavat väge. Ma võin teile vaid näidata teed – ma võin teid juhatada Suure Arsti juurde ning ma võin palvetada, aga ülejäänu toimub teie ja Jumala vahel. Ma tean, mida Ta on teinud minule ning ma olen näinud, mida Ta on teinud loendamatule hulgale inimestele. Sinust endast sõltub, mida Ta sulle teeb. Jumala väe ainsaks piirajaks on inimene ise!

“… ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume tema jõutugevuse mõjul, millega ta on olnud mõjuv Kristuses, kui ta tema surnuist üles äratas” (Ef 1:19).
Kui Jumal räägib oma väe suurusest, ei vihja Ta väele, mis oli tegev universumi loomisel, kuigi ka see oli ülisuur, vaid pigem väele, mis ilmnes Jeesuse surnuist ülesäratamisel. Kristuse ülestõusmine oli ja meie ülestõusmine koos Temaga on suurimaks väeavalduseks – suurimaks imeks –, mida maailm on tundnud või tundma saab.

Apostel Paulus kirjutas: “Ent kui Kristus mitte ei ole üles äratatud, siis on meie jutlus tühine ja tühine on ka teie usk … Aga nüüd on Kristus surnuist üles äratatud” (1 Ko 15:14, 20).

Kristliku usu paikapidavus tugineb ühel ülimal imel – sellel nurgakivil tõuseb või langeb terve kristluse struktuur – Jeesuse Kristuse ülestõusmise ime tõel. Kui see on vale, siis apostel Pauluse tunnistuse järgi langeb kogu ehitus – sest siis on tõesti nii nagu ta ütleb: “Meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk.”

Ükski teine religioon pole julgenud esitada sellist väljakutset, äratada huvi imede kaudu ja toetuda oma üleskutses imele.

Kuna Kristus elab, pole me usk tühine, me kuulutamine tühine ja imede ime on see, et ülemäära suur vägi on meie päralt. Meil endal pole väge, kõik vägi kuulub Temale!
Tõsiasi on, et Jeesuse Kristuse, Jumala Poja ülestõusmise ime on reaalsus. Jumal on tõotanud meie surelike ihude ülestõusmise ime tulevikus, seepärast on mõistlik ja loogiline uskuda, et Ta täna teostab meie füüsilise ihu tervendamise ime.

Kui te arvate, et ma ei tunnusta mitmetes erinevates kirikutes kasutatavaid sakramentaalseid tervendamismeetodeid, olete eksiarvamusel. Püha Vaimu vägi ei ole piiratud ühe koha ja ühe süsteemiga.

Me ei söanda endale lubada nii dogmaatilist mõttelaadi, õpetust ja meetodeid, et me jätaks kõrvale kõik teised samavõrra tähtsad tõed.

Näiteks – me leiame, et Jumal andis Püha Vaimu anni nelipühipäeval ja Korneeliuse kojas inimliku käte pealepanemise abita. Aga Samaaria ärkamises (Ap 8:17) ning Efesose ärkamises (Ap 19:6) said usklikud täidetud Püha Vaimuga käte pealepanemise läbi.

Teha ühest viisist dogma või probleem on viga.
Jeesus nägi pimedana sündinud meest, jutustatakse Johannese evangeeliumi 9. peatükis. Antud juhul sülitas Jeesus maa peale, tegi sellest muda ja võidis pimeda mehe silmi mudaga ning ütles talle: “Mine pese silmi Siiloa tiigis. Siis ta läks sinna ja pesi, ja tuli nägijana tagasi.”

Ühel teisel juhul aga istus pime mees kerjates tee ääres, kui Jeesus oli lähenemas Jeeriko linnale (Lk 18:35). Antud juhul ei ole meil kirjalikku ülestähendust sellest, kas Õpetaja käsi teda puudutas ning me teame kindlalt, et muda ta silmile ei pandud. Jeesus kõnetas seda meest ja ütles: “Näe jälle! Sinu usk on sind aidanud” – ja otsekohe nägi ta jälle.

Mõlemad mehed olid pimedad – mõlemad said nägijaks – kummalgi juhul kasutati erinevaid meetodeid!
Püha Jakoobus kirjutas Püha Vaimu võidmise all: “Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu enese juurde koguduse vanemad ja need palvetagu tema kohal ja võidku teda õliga Isanda nimel. Ja usu palve päästab tõbise, ja Isand teeb ta terveks; ja kui ta on pattu teinud, siis see antakse temale andeks“ (Jk 5:14, 15).

Teisalt oli algkoguduses Püha Vaimu vägi nii suur, et “kandsid ju inimesed haigeid uulitsailegi ja asetasid neid vooditesse ja raamidele, et kui Peetrus tuleb, tema vari langeks mõne peale nendest. Ka tuli rahvast kokku Jeruusalemma ümberkaudseist linnadest, tuues haigeid ja rüvedaist vaimudest vaevatuid, ja need kõik said terveks“ (Ap 5:15,16). See tõestab lõplikult, et Püha Vaimu vägi ei ole piiratud ühe paiga ja ühe süsteemiga!

Kui te arvate, et ma sean kahtluse alla evangeeliumiteenri vaimse olukorra, kes ei jaga mu seisukohta imede osas, eksite te taas, sest te pole mõistnud – me osaduseproov on sügavam kui füüsilise ihu tervenemise tõde. See baseerub millelgi hoopis sügavamal – päästmisel meeleparanduse läbi ja usul Jeesuse Kristuse valatud veresse (He 9:22).

“Üks ihu ja üks vaim, nagu te ka olete kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest; üks Isand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja teie kõikide sees“ (Ef 4:4–6).

Igasugune tervenemine, kas siis füüsiline või vaimne, on jumalik. Vastuvaidlematu tõsiasi on see, et neist kahest on vaimne tervenemine suurem.
Nikodeemus küsis: “Kuidas, õpetaja, võivad need asjad sündida?”

See on saladus, mille me väikene mõistus peab jätma Jumala teada. Kuid see pole ainus asi, mida me ei või mõista ning mille peame jätma Jumala teada.

Selgitage elektri olemust või eelistate seni pimedas istuda, kuni seda oskate? Keegi ei tea täpselt, mis on elekter, siiski ei kõhkle inimene elektrit kasutada, isegi kui ta kõiki selle tegevuse seaduspärasusi ei tunne.
Ütelge mulle, kuidas muutub toit me kehas energiaks. Kas te keeldute sellepärast söömast, et te seda ei tea?
Kas te teate, kuidas puudutab Jumal maad ülesharimata metsaalal ning kuidas Tema puudutusest saab õhk täis kannikeste lõhna?

Seemnepaki eest tasume mündikesega. Kümne sendi eest ostame ime! Mündikese eest omame saladuse, mis on teada vaid Jumalale!

Ruttavas tänapäevas oleme ehk kahe silma vahele jätnud või enesestmõistetavaks pidanud igapäevases elus toimuvaid imesid.

Ütelge mulle, mis paneb tööle ajurakud – seda tahaksid teada suurimad kirurgid. Tõepoolest. Nad teavad täpselt, milline osa ajust kontrollib iga me lihase liigutust, kuid nad ei tea, miks aju selliselt töötab, mis paneb aju tööle nii, et ta võib panna liikuma ja omada kontrolli me erinevate kehaosade üle.

Rahvusvahelise kirurgide kolledži sünnitusabi ja günekoloogiaosakonna asepresident dr Charles Joseph Barone, Pennsylvania suurima sünnitushaigla – Pittsburghi Magee hospidali – vanemarst on vastu võtnud 25 000 beebit. Ning siiski ütleb ta: “Beebi sünd on suurim imedest.”

Selle arsti haritus, pühendumine ja andumus tööle on toonud talle ülemaalise tunnustuse – siiski on ta esimene, kes tunnistab, et inimese sünd ulatub üle inimliku arusaamisvõime piiride. Et see on üks müsteerium ning püha asi, mis äratab inimeses uudishimu ning imetlust, kuid jääb siiski läbitungimatu saladuskatte alla.

“Inimraku embrüoloogiline uurimine,” ütleb dr Barone “võimaldab näha tulevase lapse kontuure – silmade ja südame ja jalgade ning nina ja huulte piirjooni. Kui see pole jumalik, siis ei oska ma sellele küll nime anda.”
Vaadake äsjasündinud beebit. Üheksa kuud tagasi teda veel ei eksisteerinud. Nüüd on tal kõrvad ja silmad, nina ja suu, käed ja jalad ning näljakisa, kui beebil on kõht tühi. Mõned tunnid peale beebi sündi imeb ta juba rõõmsalt ema rinda.

Kas on teadus andnud talle väikese mimeografeeritud instruktsioonidelehe, kus on kirjas lõunasöögi koht ja kättesaamise viis? Kas on talle öeldud, kuidas panna silmad kinni ning jääda magama, kui kõht on täis ning on hea soe olla? Kas on talle öeldud, kuidas siputada jalgu ja vehkida käekesi, et kasvada tugevaks, kui ta ei suuda end veel ümbergi pöörata?

Ei – instruktsioonideraamatut beebile sünnihetkel ei antud. Kuid ometi teab iga beebi täpselt, mida oma vajaduste rahuldamiseks teha.

Jumal pole inimestele eales füüsilise sünni saladust selgitanud – miks kõhkleme siis vaimse sünni omaksvõtmisel? Mõlemad tulevad Jumalalt.

“Mis lihast on sündinud, on liha, ja mis Vaimust on sündinud, on vaim! Ära pane imeks, et ma ütlesin sulle: Te peate uuesti sündima!” (Jh 3:6, 7).

Vaimne sünd annab inimesele uue loomuse, uued soovid. Mida ta varem armastas, seda ta vihkab nüüd, mida ta varem vihkas, seda ta armastab nüüd, sest ta on uus loodu Kristuses Jeesuses.

Kuidas võib see sündida? Kui sul on vastus neile lihtsatele saladustele, millest me oleme rääkinud ning paljudele teistele, annab ehk Jumal vastuse ka sellele. Seni aga külva ikka seemneid oma aeda, kasuta edaspidigi elektrit oma kodus ning igas tunnis sünnib üha uusi beebisid.

Iga aatomiga oma olemuses palun ma, et sina kogeksid suurt uussünni imet.

Piibel on ise suurim imedest ja Jumala Poeg imelisem kui ükski ime, mis Ta väidetele kinnituseks on.
Järgnevad lood on tõestisündinud, need on ehtsad kogemused, mis said osaks inimestele, kes uskusid, et Jumal teeb imet ning Jumal austas nende usku oma Sõna autoriteedi põhjal. Need jutustused aitavad sul mõista, miks ma usun imedesse.

Kui sa peaksid jätkama selle raamatu lugemist, on mu palve sinu eest sarnane Pauluse palvele, kes palus, et meie Isanda Jeesuse Kristuse Jumal “teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema tunnetamises ja valgustaks teie südame silmad” (Ef 1:17).

Katkend on võetud raamatust "Ma usun imedesse". Raamatut on võimalik tellida Harta poest »

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.