Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood                       

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » IISRAELMis peitub nimedes?
Gary Hedrick

Piiblis on nimed väga tähenduslikud. Jumal kasutas tihti inimese nime, et avaldada oma tausta, iseloomu või tuleviku kohta erinevaid aspekte.

Jumal muutis näiteks Aabrami nime Aabramist (heebrea, 'ülistatud isa') Aabrahamiks ('paljude rahvaste isaks'), mis viitab jumalikule prohveteeringule, kus öeldakse, et ta saab 'paljude rahvaste isaks' (1 Mo 17:4-5). Aabrahami ja Saara esimesele pojale pandi nimeks Iisak, mis tähendab 'ta naerab', kuna Aabraham and Saara mõlemad naersid nende sõnade üle, et Saaral sünnib poeg (1 Mo 17:17; 18:11-15).

Kellel on Piiblis kõige rohkem nimesid? Te ei peaks üllatuma – Jeesusel Naatsaretist. Kirjeldades Jumala Poja tausta, iseloomu ja tema saatust, on Piibel ülevoolavalt nimetanud Teda 103 erineva nimega. Ta on meie eestkostja (1 Joh 2:1), Kõigeväeline (Ilm 1:8), A ja O (Ilm 22:13), Aamen (Ilm 3:14), usutunnistuse apostel ja ülempreester (He 3:1), Isanda käsivars (Jes 51:9), meie usu alustaja ja täidesaatja (He 12:2), pääste tooja (He 5:9). Need on ainult mõned nimed pikast nimistust!

Tema täielik heebrea nimi on Adonai Yeshua Hamashiach ehk Isand Jeesus Kristus (Ap 16:31). Kui Paulus ütles, et see on 'Nimi üle iga nime' (Fil. 2:9), siis ta võrdsustas Jeesuse Hashemiga (tähendab 'see Nimi'), mis juutide seas märgib Jumalat ennast.

Aadama põlvkond

1. Moosese 5. peatükk räägib "Aadama järeltulijatest" (1.salm). Seal sünniraamatus on kirjas 9 sugupõlve Aadamast Noani. Kui me vaatame kümmet meest, kes tähistavad veeuputuse-eelset sugupõlve, siis võib näha seda, kui tähendusrikkad on nende nimed. Nimevormide jada on märkimisväärne – see on Jumala aulise päästeplaani avaldamine.

1. AADAM. Heebrea keeles kutsus Jumal esimest inimest 'adama'ks ehk 'inimeseks' (1 Mo 2:19 Heebrea Piiblis). See tuleb juursõnast, mis tähendab 'näitama verd (näos)', mis viitab õhetusele, punetusele. Muistsed rabid ei pidanud Aadamat sugupõlve osaks, kuna ta loodi, mitte ei sündinud. Tema poegi loeti esimeseks sugupõlveks.

2. SETT. Teine tähelepanuväärne nimi on Aadama kolmandal pojal, Setil, kelle heebrea nimi tähendab 'panema', või 'andma'. Pärast seda, kui Kain tappis Aabeli (1 Mo 4:8), andis Jumal uue poja, Seti, et Messia liin võiks edasi kanduda. Eeva ütles, et Jumal "... andis mulle teise järeltulija Aabeli asemele, kuna Kain ta tappis" (1 Mo 4:25). Sett märgib esimest sugupõlve.

3. ENOS. Setil oli poeg Enos. Heebrea sõna 'enosh' tuleb juursõnast, mis tähendab 'habras', 'jõuetu' või 'melanhoolne'. Seepärast rõhutab see nimi langenud inimkonna haprust ja surelikkust.
Enne langemist hoiatas Jumal Aadamat, et patu tagajärjeks on füüsiline ja vaimne surm (1 Mo 2:17). Siiski, vihjatakse sellele, et pattulangemise täielikku mõju hakati tajuma alles kolmandast sugupõlvest alates. 1 Mo 4:26 ütleb meile, et ". . . sel ajal hakati Isanda nime appi hüüdma." Kui hakati tundma surelikkuse raskust, said Aadama järeltulijad aru, et nad vajavad Jumala abi.

4. KEENAN. Kolmandat sugupõlve pärast Aadamat esindab Keenan, kelle heebrea nimi tähendab 'elupaika'. Juursõnas sisaldub tähendus 'parandatud', 'pesapaik' ja 'tõstma'.

5. MAHALALEL. Neljanda sugupõlve esindaja on Mahalalel, kelle nimi tuleneb mitmest heebrea juursõnast ning tähistab väljendit 'õnnistatud Jumal'. Tähelepanuväärne on sarnasus sõnaga 'halleluuja' (õnnista Jumalat).

6. JERED. Aadama pojapojapojapojapoeg oli Jered, kelle heebrea nimi (Yered) tähendab 'pärineb' või '(ta) tuleb alla'.

7. EENOK. Eenok tähistas kuuendat sugupõlve. Tema heebrea nimi Chanok tähendab 'algatatud' või treenitud'. See tuleneb juursõnast 'chanok', mis tähendab 'algatama', 'kitsenema', 'pühendama' või 'pühitsema'. Seda sõna on tõlgitud 'juhatama' verbiga õpetussõnades 22:6: "Juhata poiss ta tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas." (inglise keeles 'train up' - treeni. Toim. märkus) Eenok oli nii õpetaja kui ka prohvet. Ta rääkis välja esimese selge prohveteeringu Messia teise tuleku kohta (Juuda 14-15).

8. METUUSALA. Arthur W. Pink seletab oma raamatus "Gleanings in Genesis" väga hästi selle nime tähendust. "Metuusala nimi viitab tugevalt sellele, et Eenok sai Jumalalt ilmutuse. Nimi Metuusala tähendab 'Kui ta on surnud, siis see saadetakse; st veeuputus' (Newberry). Arvatavasti siis jumalik ilmutus on meeldetuletusena esitatud selles nimes" (lk 23). Metuusala surm tähistas inimkonna 120-aastase armuaja lõppu ning suure veeuputuse tulekut. (1 Mo 6:3 vihjab 120-aastasele armuajale.)

9. LEMEK. Juudi allikad märgivad, et Lemeki nimi annab edasi infot 'vangistatu' või 'keegi, kelle üle valitsetakse' kohta. Arvatakse, et heebrea keeles Lemek vastandub sõnale Melek, mis tähendab 'kuningat'. Melek koosneb kolmest heebrea tähest: 'mem' (mis rabiinliku mõtteviisi alusel tähistas aju), 'lamed' (süda) ja 'kaph' (neerusid). Muistsed rabid mõistsid selle all seda, et tõeline valitsemine sõltus ajust (mõtlemisest), mis valitses südame (tunnete) üle. Nimi Lemek vahetab ära kaks esitähte ning seetõttu omandab vastupidise tähenduse.
Kui Noa sündis, siis Lemek rääkis oma lootusest, et tema pojast saab Messia, kes murrab Aadama needuse: "... See trööstib meid meie töös ja käte vaevas maa pärast, mille Issand on neednud." (1 Mo 5:29). Kuigi tema poeg ei olnud Messias, esineb Lemeki nimi tõelise messia, Jeesuse Kristuse sugupuus (Luuka 3:36).

10. NOA. Viimane sugupõlv enne veeuputust oli Noa oma, kelle heebrea nimi tähendab 'lohutama' Noa ja tema perekond – kokku kaheksa inimest – olid ainukesed, kes pääsesid suurest veeuputusest eluga. Maa asustati uuesti tema poegade, Seemi, Haami ja Jaafeti järeltulijatega.

Lunastuse sõnum

Kümne mehe nimede alusel võib kokku panna Jumala sõnumi: "Inimene on määratud surelikku elupaika, õnnistatud Jumal tuleb alla õpetama, et Tema surm toob vangistatuile lohutust."
See on ju evangeelium kokkupressitud kujul!

"Inimene ..." See ei viita mingile ühele inimrassile, vaid kõigile Aadama järeltulijatele. "sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma" (Ro 3:23).

"... on määratud surelikku elupaika ..." 2. Kor 5:1, Paulus viitab meie surelikele ihudele kui 'maisele telkhoonele' või elupaigale. Surm (surelikkus) tuli maailma Aadama patu kaudu (Ro 5:17). "Ja otsekui inimestele on määratud kord surra, aga pärast seda kohus," (He 9:27).

"... õnnistatud Jumal tuleb alla ..." Kuna Tema oli patuta, siis oli Jumal ainus Olend universumis, kes võis meid vabastada. Ta võttis inimese kuju ning suri meie pattude eest. "Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes, kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena; ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani." (Fil. 2:5-8).

"... õpetama, et Tema surm ..." Kristuse surm oli peamiseks komistuskiviks juutidele esimesel sajandil ning see on jäänud nii kuni tänaseni. Muistsete rabide jaoks oli mõeldamatu, et Jumal saab inimeseks ja sureb. Milline pöörane idee! Nende jaoks on Messias võidukas Kuningas (heebrea Melek), aga mitte surev Päästja. Sellepärast ütles Paulus: "aga meie kuulutame ristilöödud Kristust [Messiast], kes on juutidele pahandus ja paganaile jõledus," (1 Kor 1:23). Kuigi see pole vastavuses juudi traditsioonidega, on Jumala Poja surm evangeeliumi süda (1 Kor 15:3; Jes 53:4-12).

"... toob vangistatuile lohutust." Uus Testament räägib uuesti sündimata inimestest, keda orjastab patt (Ro 6:6, 17, 19) ja saatan (Matt 13:38; 2 Tim 2:26). Jeesus, Messias tuli täitma prohvet Jesaja kuulutust: "Issanda Jehoova Vaim on minu peal, sest Jehoova on mind võidnud; ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi, kuulutama Jehoova meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksu päeva, trööstima kõiki leinajaid," (Lu 4:18-19; vaata ka Jes 61:1-2).

Kas pole tähelepanuväärne see, et Jumal näitas meile oma päästeplaani juba u 4000 aastat enne Messia sündi meie esiisade nimede kaudu!

Kasutatud www.cjf.org kodulehe materjale.
 Lisa kommentaar | Loe kommentaare (2)

Sinu nimi *
Sinu e-mail
Kommentaar *

Mitu ä tähte on sõnas jäääär? * See rumal küsimus hoiab robotid sellest foorumist eemal. Palun kirjuta oma vastus siia:


  Tutvu reeglitega

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkel

Loe kommentaare (2)


Charismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.