Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood                       

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » ÕPITUBAKatkend on võetud raamatust "Tervendaja Kristus". Raamatut on võimalik tellida Harta poest »

Neile, kes vajavad tervenemist
F. F. Bosworth

Enne kui keegi saavutab oma keha tervenemise osas püsikindla usu, peab ta vabanema igasugusest ebakindlusest Jumala tahte osas selles küsimuses. Omastav usk ei saa minna kaugemale, kui on inimese teadmised Jumala ilmutatud tahtest. Enne kui püüda rakendada oma usku tervenemiseks, peab inimene teadma, mida pühakiri selgelt õpetab – et keha tervendamine on sama palju Jumala tahe, kui hinge tervendamine. Käesoleva raamatu jutlused juhivad tähelepanu ja selgitavad neid pühakirja tekste, mis annavad sulle nimetatud küsimuses lõpliku selguse. Ainult siis, kui tead, et Jumal seda tõotab, mida sina otsid, võib igasugune ebakindlus kaduda ja vankumatu usk võimalikuks saada. Tema tõotused on igaüks omaette ilmutus sellest, mida Jumal on rõõmuga valmis meie heaks tegema. Kuni me ei tea, mis on Jumala tahe, ei ole meil oma usus millelegi toetuda.

On tähtis, et tervenemise otsijate meel saaks uuendatud ehk saavutaks kooskõla Piiblis ilmutatud ja järgnevatel lehekülgedel esitatud Jumala meelega. Usk Jumala tõotatud õnnistuste omandamiseks on Jumala Sõna tundmise ja selle põhjal toimimise tulemus (Rm 10:17). Õige mentaalne hoiak ehk „uuendatud meel“ (Rm 12:2) teeb vankumatu usu võimalikuks kõigile.

Me saame pidevalt tunnistusi neilt, kelle eest on küll korduvalt tulutult palvetatud, kuid kes pärast käesoleva raamatu lugemist imeliselt terveks said. Paljud on neid juhtnööre lugedes ka õnnelikult pöördunud.

Maailm oleks üllatunud, kui saaks lugeda kõiki neid imelisi tunnistusi, mis üle kogu maa meie juurde kokku voolavad. Oleme viimase mõne aasta jooksul saanud üle 225 tuhande kirja raadiokuulajailt ja nende sõpradelt, kellest enamikuga me pole kunagi ise kohtunud.

Raamatus käsitletud tõed koos usupalvega on toonud tervenemise paljude tuhandete kannatajate käeulatusse, kes poleks ilma Püha Vaimu otsese sekkumiseta kunagi paranenud. Jumalale kuulugu kõik au.

Nende imede üle rõõmustades pidagem meeles, et need on ainult välised ilmingud tuhandeid kordi suuremast ja hinnalisemast imest, mis on toimunud sisemise inimese pühas kambris. Seespidine muutus on kaugelt palju väärtuslikum kui väline tagajärg. Palve füüsilised tulemused on nagu numbrid pangaraamatus, mis näitavad, et sul on pangas kulda. Kuld on väärtuslikum kui numbrid.

Seeme on Jumala sõna

Jeesus ütles: „Seeme on Jumala sõna.“ See on jumaliku elu seeme. Kuni tervenemist otsiv inimene pole Jumala Sõna alusel kindel, et tema tervendamine on Jumala tahe, püüab ta koguda lõikust paigast, kuhu pole veel seemet külvatud. Põllumehel oleks võimatu uskuda lõikust enne, kui ta on kindel, et seeme on saanud maha külvatud.

See ei ole Jumala tahe, et lõikus tuleks ilma külvita – ilma Tema tahet tundmata ja selle põhjal toimimata. Jeesus ütles: „Te tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.“ Vabadus haigusest tuleb tõe tundmisest. Jumal ei tee midagi ilma oma Sõnata. „Ta läkitas oma Sõna ja see tervendas nad“, ütleb Püha Vaim (Ps 107:20; Fentoni tõlge). „Kõik Tema tööd on tehtud ustavuses“ Tema tõotustele.

Iga haige inimese jaoks on teadmine, et tema tervendamine on Jumala tahe, seeme, mis peab saama külvatud ta mõistusesse ja südamesse. Ja külvatud pole see enne, kuni see on talle teatavaks saanud ja ta on selle vastu võtnud ning seda usaldanud. Ükski patune ei saa kristlaseks enne, kui ta teab, et tema päästmine on Jumala tahe. Nii hinge kui ihu tervendab Jumala Sõna, mida külvatakse, kastetakse ja kindlalt usaldatakse. Seeme peab püsima mahakülvatuna ja kastetuna, enne kui see võib vilja kanda.

Kui keegi ütleb, et ta usub, et Isand suudab teda tervendada, kuid ta pole Jumala Sõna põhjal veendunud, et Ta ka tahab teda tervendada, on ta nagu põllumees, kes ütleb: „Ma usun, et Jumal suudab anda mulle lõikuse ka ilma külvi ja kastmiseta.“ Jumal ei saa päästa inimese hinge enne, kui inimene ise teab sellekohast Jumala tahet, sest pääste on usust ehk Jumala teadaoleva tahte usaldamisest. Tervenemine on päästmine füüsilises mõttes.

Kui palvetada tervenemise pärast usku hävitavate sõnadega, nagu „kui see on Sinu tahe,“ ei ole see mitte seemne külvamine, vaid seemne hävitamine. Usupalve, mis haigeid tervendab, peab järgnema (mitte eelnema) külvatud seemnele (Sõnale), millele ainsana usk rajaneb.

Püha Vaim ütleb, et evangeelium on „Jumala vägi päästeks“, ja seda igas, nii füüsilises kui vaimses aspektis. Ja kogu evangeelium on „kõigele loodule“ ja „kõigile rahvastele“. Evangeelium ei jäta inimest ebakindlusesse, palvetama „kui see on Sinu tahe“. See ütleb talle, mis on Jumala tahe. Püha Vaimu sõnad: „Ta on ... kandnud meie tõved“ (Mt 8:17) on sama palju evangeeliumi osa, nagu Tema sõnad: „... ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule“ (1Pt 2:24).
Evangeeliumi vaimset ega füüsilist aspekti ei tohi kumbagi rakendada ainult palvega. Seeme on võimetu, kuni ta pole maha külvatud. Paljud, kes ütlevad: „Palveta mu eest,“ peaksid kõigepealt ütlema: „Õpeta mulle Jumala Sõna, et ma saaksin oma paranemise huvides arukalt koostööd teha.“ Me peame teadma, milliseid eesõigusi Kolgata meile andis, enne kui neid usus omastama hakkame. Taavet ütleb selgesõnaliselt: „Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved.“

Olles saanud piisavalt valgustatud, peaks meie suhtumine haigusesse olema samasugune nagu meie suhtumine pattu. Meie siht saada tervendatud oma keha, peaks olema sama kahtlematu, nagu siht saada tervendatud oma hing. Me ei peaks eirama ühtki evangeeliumi aspekti. Meie Asendaja kandis nii meie patud kui haigused, et meid neist vabastada. Tõsiasi, et Kristus kandis meie patud ja haigused, on kindlasti maksev põhjus, miks Teda usaldada, et Ta ka praegu meid mõlemast vabastab. Usaldades palves kindlalt Jumalat oma pattude andeksandmise pärast, peame Tema Sõna autoriteedi tõttu uskuma, et meie palvet on kuulda võetud. Sama kehtib ka palvetamisel tervenemise pärast.

Kui oleme Jumala tõotustest piisavalt valgust saanud, siis lihtsalt uskudes, et meie palvet on kuuldud enne, kui oleme kogenud vastust (nagu Jeesus Markuse 11:24 käskis), ja pidades seejärel kinni Heebrealastele 10:35, 36, võime alati mis tahes jumaliku tõotuse täitumisse tuua. Jumala tahe on, et iga kristlane võiks edukalt praktiseerida Heebrealastele 6:11, 12.

Sellal, kui oleme oma tervenemise kindlalt Jumala hoolde usaldanud, aga alles ootame selle täitumist, võime ja peaksimegi omandama ühe kristliku elu kõige väärtuslikuma õppetunni. Ja see õppetund seisneb selles, kuidas täita Heebrealastele 10:35, 36. Meie usku saab vankumatuks muuta ainult jumalik tõotus. Kui Joona oli palunud halastust, ei heitnud ta seepärast oma kindlust veel ära, et ta kohe oma palve kuuldavõtmise kohta silmanähtavat tõestust ei saanud. Ei, ta hoidis oma usaldusest vankumatult kinni ja lisas sellele juba ette tänuohvri (Joona 2:10). Heebrealastele 13:15 käsib Püha Vaim meil kõigil seda alati teha.

Jumala tõotused saadavad korda imesid, kui me näeme ja toimime igavikuliste tõsiasjade (Tema tõotused, Tema ustavus jms) põhjal ega lase end ajalikest asjadest vastupidisele mõjustada. Jumal täidab alati oma tõotused, kui Ta leiab õiget koostööd. Ta võtab meid alati vastu ja võitleb meie eest, kui meie järgime Markuse 11:24 ja Heebrealastele 10:35, 36. „Pika eaga ma täidan tema“ on Jumala tõotus, mille võivad omastada kõik (Ps 91:16).

Üksikasjalikud juhised

Õpetussõnade 4. peatüki salmides 20–22 on meil kõige üksikasjalikumad juhised, kuidas võtta vastu tervenemist:

„... pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole! Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames; sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks kogu ta ihule!“

Jumala Sõna ei saa olla terviseks ei ihule ega hingele enne, kui seda on kuuldud, vastu võetud ja südames hoitud. Pane tähele, et Jumala sõnad on eluks ainult neile, kes need leiavad. Kui tahad Jumalalt elu ja tervist, võta aega, leidmaks pühakirjast sõnu, mis neid tulemusi tõotavad.

Kui Jumala Sõna saab terviseks kogu su ihule, on su vähk, kasvaja või struuma kadunud. Oleme näinud taolisi Sõna tulemusi tuhandeid kordi, kui see on vastu võetud ja selle põhjal on toimitud. Tuhandete ihu ei ole praegusajal terve, sest nad ei ole leidnud ega tähele pannud seda osa Jumala Sõnast, mis toob esile tervenemise. See on jumalik meetod, kuidas saada õnnistust, mille Jumal on meile taganud. Paljud ei ole saanud terveks lihtsalt seepärast, et nad ei ole seda meetodit järginud.

Jumal ütleb, et kui me teeme nii, nagu pühakirjas öeldud, saab Tema Sõna „terviseks kogu me ihule“. Siin pole vahet, millise haige ihuga on tegemist – on see siis vähk, struuma, kasvaja vms –, Jumal ütleb: „... terviseks kogu ta ihule.“ Kelle ihule? Nende ihule, kes leiavad ja panevad tähele Jumala sõnu selle asja kohta. Täpselt samal viisil saab Jumala Sõna terviseks ka hingele.
Selles üksikasjalike juhtnööride kirjakohas ütleb Jumal meile täpselt, kuidas Tema Sõna tähele panna. Ta ütleb: „Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames.“ Selle asemel et hoida silmad sümptomitel ja tegelda ainult nendega, ära lase Jumala sõnadel silmist kaduda ehk teisisõnu, vaata pidevalt neile ja saa nagu Aabraham vägevaks usus, vaadates üksnes Jumala tõotustele ja ei millelegi muule. Nii nagu ainus viis, kuidas seeme saab teha oma tööd, on siis, kui seda hoitakse maas, nii on ka ainus viis, kuidas Jumala „kadumatu seeme“ saab olla meie sees „tegev väega“, siis, kui inimesed seda „kaunis ja heas südames säilitavad“. Ja mitte vahetevahel, vaid alaliselt. Paljude ebaõnnestumise põhjus peitubki selles, et nad ei ole seda teinud.

Tuleb teha nii, nagu põllumees

Kui me paneme tähele Jumala sõnu, kaotamata neid silmist ja hoides neid oma südames, on seeme „heas mullas“, sellises, kus see Jeesuse sõnul vilja kannab ja kus see Pauluse sõnul on „tegev väega“. Kui põllumees on oma seemne mulda külvanud, ei kaeva ta seda iga päev välja, et näha, kuidas sel läheb, vaid ta ütleb: „Tore, et see on nüüd korras,“ ja usub, et seeme on alustanud oma tööd. Miks mitte omada samasugust usku „kadumatusse seemnesse“ – Kristuse sõnadesse, mille kohta Ta ütleb, et need on „vaim ja elu“, ning uskuda, et see juba toimib, ootamata enne selle kohta nähtavat tõendust. Kui põllumees, kellel pole ühtki konkreetset tõotust, võib uskuda loodusesse, miks ei võiks siis kristlane uskuda looduse Jumalasse?

Psalmist ütles Jumala sõnade kohta: „... nendega sa oled mind elustanud.“ Paulus ütleb, et see on Sõna, mis on tegev neis, kes usuvad. Iga Jumala sõna on „vaim ja elu“ ja tegev meie sees, kui me võtame selle vastu ja paneme seda tähele. Võttes Jumala Sõna vastu ja sellele kuuletudes võime öelda koos Paulusega: „Selleks ka mina näen vaeva ja võitlen tema jõu toimel, mis minus on tegev väega.“ Nii saab Jumala Sõna Jumala väeks. See on „vaim ja elu“. Kui põld, kuhu seeme on külvatud, saaks meiega rääkida, ütleks ta: „See seeme on minus tegev väega.“

Kolm olulist asja

See Õpetussõnade kirjakoht näitab meile meetodit, kuidas saada Jumala Sõna tõotustest tulemusi:

On vaja tähelepanelikku kõrva. „Pööra oma kõrv mu kõnede poole.“
On vaja kindlameelset pilku. „Ära kaota neid enesel silmist.“
On vaja talletavat südant. „Hoia need oma südames.“

Kui su silmad on sümptomitel ja mõistus tegeleb rohkem nende, kui Jumala Sõnaga, on sul mullas soovitud lõikuseks vale liiki seeme. Sul on seal kahtluse seemned. Sa püüad kasvatada ühte liiki seemneist teist liiki saaki. Võimatu on külvata umbrohtu ja lõigata nisu. Su sümptomid võivad viidata surmale, kuid Jumala Sõna suunab sind ellu ja sul on võimatu vaadata kahte eri suunda samaaegselt.
Millised seemned sul on?

Millised seemned sul mullas on? „Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames.“ See tähendab, et vaata kindlameelselt, järjepidevalt ja üksnes neile tõenditele, mida Jumal sulle usu jaoks annab. Jumal ütleb kõigile parandamatult haigetele: „Siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab!“ Sõna ’vaatab’ on siin kestvas olevikus. See ei tähenda ühte põgusat pilguheitu, vaid: „Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames.“

Motiivid, mis nõuavad me tähelepanu, on väga väelised. See, kes räägib, on meie taevane Isa. Tema sõnade taga seisab kogu taevas. Sõnad, mida öeldakse, on elustava ja jõuduandva toimega. Need on eluks neile, kes need leiavad ja terviseks mitte üksnes nende hingele, vaid ka ihule, ja mitte üksnes mõnele kehaosale, vaid „kogu nende ihule“.
Üksiku kehaosa ravimiseks väljatöötatud tõhus ravim võib selle väljatöötaja jõukaks teha. Siin on ravim, mis on mõeldud kogu ihule – pealaest jalatallani. Siin on piiramatute võimetega Arst, „kes parandab kõik su tõved“.

Nähtamatute asjade tõendus

Kui oled oma seemne maha külvanud, usu, et see kasvab, enne kui näed seda kasvamas. See on usk, mis on „nähtamatute asjade tõendus“. Kristuses on meil oma usule täiuslik tõendus. Iga mees või naine võib oma kahtlustest vabaneda, kui vaatab kõigutamatult ning ainuüksi tõenditele, mis Jumal meile usu jaoks on andnud. Kui me näeme ainult seda, mida Jumal ütleb, tekitab ja kasvatab see usku. See teeb uskumise kergemaks kui kahtlemise, sest tõendid usu jaoks on palju tugevamad kui tõendid kahtluse jaoks. Ära kahtle oma usus, kahtle oma kahtlustes, sest need ei ole usaldusväärsed.

Oo, milline rikkalik õnnistus on usu vaates Kristusele! Kõigutamatus vaates Ristilöödule on elu, valgus, vabadus, armastus, rõõm, juhtimine, tarkus, arusaamine, täiuslik tervis – tegelikult kõik. Suurele Arstile ei vaadata iial ilmaaegu.

Igaüks, kes silmitses vaskmadu – Kristuse võrdkuju – jäi elama. „Ja nende palgeile ei tule kunagi häbi“ ütleb psalmist. Nad olid kõik, inimlikult öeldes, ravimatult haiged, kuid vaadates said nad nii andeks kui terveks. Sellel, kes loodab Kristuse peale, ei tule oma kindlameelsust häbeneda. Nii aeg kui igavik mõlemad mõistavad ta usalduse õigeks.

See raamat näitab neile, kes vajavad tervenemist, milliseid Jumala Sõna osi nad peavad vastu võtma ja „tähele panema“. Mõned on saanud imeliselt terveks, lugedes järgmist jutlust.

Katkend on võetud raamatust "Tervendaja Kristus". Raamatut on võimalik tellida Harta poest »

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.